» Reklamační řád
Reklamační řád
 1. Úvodní ustanovení

 1. Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) společnosti ASW Systems a.s., se sídlem Pekařská 621/7, Praha 5, 155 00 (dále jen „ASW“), přičemž stanoví, jakým způsobem postupovat při reklamaci Zboží pořízeného od ASW.

 2. Zákazník je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a VOP ještě před objednáním Zboží.

 3. Uzavřením smlouvy a převzetím Zboží od ASW Zákazník souhlasí s tímto Reklamačním řádem. 

 4. Jako doklad o záruce slouží daňový doklad Zboží se zákonem uvedenými údaji nezbytnými pro uplatnění záruky.

 5. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, ASW v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky.

 1. Délka záruky

 1. Zárukou za jakost se ASW zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Zákazníkem, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

 3. Záruční doba činí 12 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis nebo záručním list jiný údaj. Záruční doba může být upravena dohodou stran, a to především s ohledem na stav Zboží.

 4. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou probíhala oprávněná reklamace Zboží. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 1. Záruční podmínky

 1. Zákazník je povinen bezprostředně při dodání Zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou. Pokud takto poškozenou zásilku Zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@septim.cz spolu s protokolem o škodní události sepsaným s dopravcem, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení.

 3. Zákazník je povinen vadu Zboží vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost ji zjistit, předat k reklamaci spolu s programovým vybavením a veškerou dodanou dokumentací a předložit záruční list, jinak ASW není povinno vady kryté zárukou odstranit.

 4. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na vadu uvedenou Zákazníkem v reklamačním formuláři.

 5. Zákazník je oprávněn zboží reklamovat následujícím způsobem:

 1. osobně na pobočce ASW, ASW Systems a.s., Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5 nebo na pobočce ASW Systems a.s., Werichova 721/1, 779 00 Olomouc, 257 011 100

 1. odeslat Zboží poštou na adresu  ASW Systems a.s., Pekařská 621/7, Praha 5, 155 00.

 1. V případě odeslání Zboží k reklamaci poštou je zákazník povinen reklamované Zboží důkladně zabezpečit, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození a balík viditelně označit nápisem "REKLAMACE". Součástí balíku je kromě reklamovaného Zboží (včetně kompletního příslušenství), kopie daňového dokladu, podrobný popis závady a kontaktní údaje Zákazníka. Bez výše uvedeného ASW není povinno reklamaci provést.

 2. ASW negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky ASW neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Zákazníkem výslovně požadována v písemné objednávce.

 3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

 4. ASW negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém, ledaže je taková funkčnost u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané Zboží funkční pouze s uvedeným seznamem či není funkční s uvedeným seznamem. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá ASW žádnou zodpovědnost.

 5. Dále se záruka nevztahuje na následující vady (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. vada je způsobena mechanickým poškozením,

 2. vada je způsobena živelnou pohromou,

 3. vada je způsobena zacházením, jež je v rozporu s manuály dodanými spolu s hardwarovým vybavením, či v rozporu s pokyny ASW (použitím nevhodného programového vybavení, vlivem počítačových virů apod.),

 4. vada je způsobena opravou či úpravou hardwarového vybavení osobou odlišnou od ASW,

 5. vada je způsobena používáním barvících pásek či disket a médií jiných než doporučených ASW.

 1. V případě, že Zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.).

 1. Způsob vyřízení reklamace

 1. Zákazník má s přihlédnutím k povaze vady právo

 1. na odstranění vady opravou Zboží.

 2. na dodání nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, tedy pokud nelze vadu odstranit bez zbytečného odkladu nebo pokud je vada velkého rozsahu, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti,

 1. Při dodání nového Zboží vrátí Zákazník ASW Zboží původně dodané.

 2. Neoznámil-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží.

 1. Vyřízení reklamace

 1. Reklamaci včetně odstranění vady ASW vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou na prodloužení lhůty.

 2. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Zákazník povinen Zboží převzít.

 3. O vyřízení reklamace ASW Zákazníka informuje e-mailem. Smluvní strany si následně dohodnou způsob vrácení Zboží Zákazníkovi.

 4. Reklamace bude zamítnuta, pokud je zjištěno, že příčinou problémů není reklamované Zboží. V případě, že Zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude Zákazník informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Zákazníka (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

 5. V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení je ASW oprávněno účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád je platný od 1.11.2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
  Tento reklamační řád je k dispozici v sídle ASW nebo na Internetových stránkách.

NjRhOGZi