» Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti ASW Systems a.s., Pekařská 621/7, Praha 5, 155 00 (dále jen „ASW“) a druhé smluvní strany Smlouvy (dále jen „Zákazník“).

Tyto VOP i práva a povinnosti jimi neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Zákazník je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a VOP ještě před objednáním Zboží.

 1. Pojmy

E-mail ASW je emailová adresa eshop@septim.cz, která slouží výhradně k zasílání objednávek Zboží

Internetové stránky jsou internetové stránky ASW www.eshop.septim.cz, na nichž je provozován e-shop ASW a kde je zveřejněn seznam nabízeného Zboží.

Licence je oprávnění k užívaní software způsobem, který je uveden ve VOP. Termínem Licence se rozumí i podlicence k užívání software.

Registrovaný zákazník je Zákazník, který provede registraci na Internetových stránkách ASW a jehož registrace je písemně stvrzena ze strany ASW e-mailem.

Smlouva je kupní smlouva nebo licenční smlouva, která je uzavřena v okamžiku uvedeném v čl. IV těchto VOP.

Zákazník je podnikající právnická nebo fyzická osoba, která má zájem nabýt do svého vlastnictví Zboží. Podnikatelem je v souladu s ust. § 420 a násl. NOZ ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Zboží je pro účely těchto VOP chápáno jako hardware, který je ASW oprávněno prodat Zákazníkovi, nebo software, k jehož užívání je ASW oprávněno udělit Licenci, a které je uveřejněno včetně všech základních parametrů na Internetových stránkách.

 1. Objednávka

 1. Zboží lze objednat následujícím způsobem:

  1. Prostřednictvím elektronické objednávky dostupné na Internetových stránkách v sekci e-shop,

  2. E-mailem adresovaným na E-mail ASW, eshop@septim.cz

  3. Telefonicky na telefonním čísle 257 011 100.

 1. Zákazník bere na vědomí, že ASW uchovává objednávky Zákazníků pro evidenční účely. Objednávky učiněné telefonicky jsou za účelem určitosti Smlouvy nahrávány, k čemuž Zákazník dává souhlas tím, že pokračuje v telefonickém hovoru i poté, kdy mu je tato informace na počátku hovoru oznámena.

 1. Uzavření Smlouvy

 1. Smlouva mezi ASW a Zákazníkem se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy ASW potvrdí písemně na e-mail Zákazníka přijetí podmínek objednávky učiněné jedním ze způsobů stanoveným těmito VOP. Uzavřenou Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran.

 2. V případě, že podmínky obsažené v objednávce Zákazníka nejsou pro ASW přijatelné, sdělí tuto skutečnost písemně Zákazníkovi a navrhne nové znění Smlouvy. V případě, že se Zákazník do 2 dnů od doručení oznámení k návrhu ASW nevyjádří, má se za to, že Smlouva nebyla uzavřena.

 3. Smlouvou se ASW zavazuje, že Zákazníkovi odevzdá Zboží nebo poskytne Licenci a umožní mu nabýt vlastnické právo nebo Licenci a Zákazník se zavazuje Zboží převzít a uhradit cenu Zboží.

 4. ASW si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží. Zákazník stane vlastníkem Zboží úplným zaplacením ceny.

 5. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 1. Licenční podmínky

 1. Toto ustanovení se uplatní na koupi Zboží v případě, že se jedná o software.

 2. ASW je oprávněno udělovat Licence k software, které jsou zveřejněné na Internetových stránkách.

 3. Software je chráněn právními předpisy o autorském právu a mezinárodními smlouvami.

 4. Zákazník je oprávněn užívat software pouze na základě Smlouvy uzavřené s ASW a při dodržování následujících licenčních podmínek a VOP. Zákazník je oprávněn užívat software po dobu uvedenou ve Smlouvě.

 5. Na základě Smlouvy je Zákazník oprávněn k instalaci a nevýhradnímu užití software.

 6. ASW neručí za vhodnost software pro konkrétní použití.

 7. Zákazník je oprávněn užívat software pouze:

  1. k účelu, pro který byl ASW dodán, a to pouze v kopii dodané ASW,

  2. pro vlastní potřebu,

  3. v rozsahu počtu Licencí, jak je specifikováno ve Smlouvě, a to způsobem uvedeným v manuálech dodaných spolu se software.

 1. Zákazník není oprávněn:

  1. použít software k vývoji dalšího aplikačního kódu, ani k provozu jiných aplikací ASW,

  2. rozmnožovat software,

  3. činit jakékoliv programové změny software, překládat jej do jiných programových či národních jazyků,

  4. převést Licenci na třetí osobu.

 1. Pokud Zákazník poruší ustanovení tohoto článku, zanikají bez dalšího veškeré povinnosti ASW vyplývající pro něj ze Smlouvy. V tom případě je Zákazník povinen zničit všechny kopie software včetně souvisejících písemných materiálů. Dále je Zákazník povinen zničit všechny produkty vzniklé změnou, novým překladem či zahrnutím jiného software.

 2. Poruší-li zákazník licenční podmínky k užívání software, je ASW oprávněno požadovat na Zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

 3. ASW si vyhrazuje právo kontroly dodržování podmínek stanovených těmito VOP a Smlouvou.

 1. Cena a platební podmínky

 1. Aktuální a platná cena Zboží je uvedena na Internetových stránkách v sekci e-shop. Cena Zboží ve Smlouvě odpovídá ceně Zboží zveřejněné na Internetových stránkách v okamžiku, kdy je objednávka zaslána či telefonicky sdělena ASW. ASW uvede cenu Zboží v potvrzení objednávky.

 2. Cena Zboží je konečná, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Zákazník pro získání zboží zaplatit, pokud není uvedeno jinak.

 3. V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena Licence sjednána za celou dobu poskytování Licence, není-li uvedeno jinak.

 4. Cena Zboží nezahrnuje náklady na dopravu, instalaci, servis Zboží ani jakékoli jiné náklady, které na straně Zákazníka vzniknou v souvislosti s učiněním objednávky.

 5. Úhradu ceny zboží lze provést následujícím způsobem:

  1. platba v hotovosti nebo debetní kartou při převzetí Zboží při osobním odběru či dodání prostřednictvím služeb České pošty,

  2. platba předem bankovním převodem,

  3. platba předem přes internetové rozhraní banky,

  4. platba na základě faktury vystavené ASW

  5. platba prostřednictvím platební brány COMGATE (platba kartou, bankovní převod), kdy má plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.

   Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

 1. Možnost platby na základě faktury vystavené ASW se vztahuje pouze na Registrovaného zákazníka. Na úhradu ceny Zboží na základě faktury nevzniká Registrovanému zákazníkovi nárok. Je zcela na uvážení ASW, zda tento způsob platby umožní.

 2. Splatnost faktury činí 15 dní ode dne vystavení.

 3. ASW je oprávněno zasílat faktury na e-mail Registrovaného zákazníka.

 4. Cena Zboží se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání na účet ASW.

 5. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví ASW, avšak nebezpečí škody na Zboží přechází převzetím Zboží Zákazníkem.

 1. Dodání Zboží

 1. Zboží se považuje za dodané v okamžiku jeho předání Zákazníkovi. V případě, že je Zboží doručováno prostřednictvím dopravce, považuje se Zboží za doručené v okamžiku jeho předání prvnímu dopravci k přepravě.

 2. Nebezpečí škody přechází na Zákazníka převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Zákazník Zboží, ač je mu umožněno se Zbožím nakládat.

 3. Zákazník Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

 4. Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ASW škodu způsobilo porušením své povinnosti.

 5. Prodlením Zákazníka s převzetím Zboží vzniká ASW právo Zboží po předchozím upozornění na účet Zákazníka vhodným způsobem prodat poté, co Zákazníkovi poskytlo dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání Zboží podmíněno.

 6. Možnosti dodání Zboží jsou následující:

  1. osobně,

  2. s využitím služeb České pošty,

  3. s využitím dopravce Toptrans,

  4. při dodání Zboží na Slovensko s využitím dopravce DPD PracelShop.

 1. Způsob dopravy závisí na volbě Zákazníka.

 2. Náklady na dodání Zboží hradí Zákazník. Aktuální ceník je zveřejněn na Internetových stránkách. Náklady na dodání Zboží jsou vždy obsaženy v potvrzení objednávky jako samostatný údaj.

 3. Předpokládaný termín dodání bude Zákazníkovi sdělen v potvrzení objednávky.

 4. ASW Zákazníkovi předá Zboží včetně veškerých dokladů, které se ke Zboží vztahují.

 5. Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí ASW Zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování Zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří ASW Zboží pro přepravu.

 1. Odpovědnost za vady

Podstatné porušení Smlouvy

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Zákazník s přihlédnutím k povaze vady právo

  1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, tedy pokud nelze vadu odstranit bez zbytečného odkladu nebo pokud je vada velkého rozsahu, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti,

  2. na odstranění vady opravou Zboží,

  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

  4. odstoupit od Smlouvy.

 1. Zákazník sdělí ASW, jaké právo si zvolil, při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu ASW; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li ASW vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení Smlouvy.

Nepodstatné porušení Smlouvy

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 2. Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, je ASW oprávněno odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží.

 3. Neodstraní-li ASW vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, je Zákazník oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, nebo od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu ASW.

 4. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník rovněž právo od Smlouvy odstoupit.

 5. Při dodání nového Zboží vrátí Zákazník ASW Zboží původně dodané.

 6. Neoznámil-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po odevzdání Zboží.

 1. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem ASW za účelem splnění objednávky a marketingových akcí ASW, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Zákazník dává ASW svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy a využití pro marketingové účely ASW (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na E-mail ASW.

 1. Záruční podmínky

 1. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem ASW a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží daňový doklad, pokud není výslovně stanoveno jinak. Záruční podmínky stanoví Reklamační řád.

 2. Zárukou za jakost se ASW zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží.

 3. Záruční doba běží od odevzdání Zboží Zákazníkovi; bylo-li Zboží podle Smlouvy odesláno, běží od dojití Zboží do místa určení.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 2. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a česká verze VOP je závazná i v případě rozporu s verzí přeloženou pro účely Smlouvy do cizího jazyka. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Zákazníka překlad textu Smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy v českém jazyce.

 3. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto VOP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo právně nevynutitelné, a taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto VOP, budou tato ustanovení VOP vykládána tak, jako by nezákonná, neplatná a právně nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní strany souhlasí, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se co nejvíce blíží smyslu a účelu těchto VOP.

 4. ASW je oprávněna VOP měnit a doplňovat. Změněné VOP nabývají účinnosti jejich uveřejněním na Internetových stránkách. V případě, že Zákazník nebude souhlasit se změnami VOP, oznámí tuto skutečnost ASW písemně do 30 dnů od zveřejnění změn. Další postup bude mezi stranami určen dohodou.

 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.11.2014 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle ASW nebo na Internetových stránkách.

ZDUwM